کادر اجرایی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
آقای علی دواتگر

آقای علی دواتگر

معاون اجرایی و IT
آقای مهدی قوی البنیه

آقای مهدی قوی البنیه

مسئول پایه هفتم
آقای حسین شیخ ویسی

آقای حسین شیخ ویسی

مسئول پایه هشتم
آقای علی منشی زاده

آقای علی منشی زاده

مسئول پایه نهم
آقای محمد صدیقی

آقای محمد صدیقی

مدیریت اجرایی